Lesenswert

 .

Das Ler­nen erler­nen — Mos­hé Fel­den­krais (pdf)

Fel­den­krais-Metho­de bei schwe­ren Schä­del-Hirn­ver­let­zun­gen (pdf)

Mos­hé Fel­den­krais — Wenn der Kör­per krank ist sind Kör­per und Psy­che falsch erzo­gen (pdf)

— —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

Erfah­rungs­be­rich­te unse­rer Stu­die­ren­den der Fel­den­krais­me­tho­de fin­den Sie hier: LINK